GERCÜŞ KAYMAKANLIĞI

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

 

(HİZMET STANDARTLARI TABLOSU)

Sıra No

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN

BELGELER

HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1-

 

 

DOĞUM

1-BİLDİRİM:Ana, baba, bunların bulunmaması halinde kanunla yetki verilenler.

2-BELGELER: Müracaatçının nüfus cüzdanı, doğumu gösteren resmi belge (Sağlık Kurumu Raporu) Tanıma Senedi veya beyana dayalı olarak tescil işlemi yapılır.

3-BİLDİRİM SÜRESİ: Türkiye'de 30 gün içinde Nüfus Müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur. Bu sürelerden sonra yapılan bildirimlere İdari Para Cezası uygulanır.(N.H.K.Mad:68/b) Ceza Miktarı 63 TL'dir. Evlilik dışı doğumlarda; 1-Tanıma Senedi 2-Medeni Kanununun 282. Ve 321. Maddelerine göre çocuklar tescil edilir.

6-7 Dakika

2-

 

 

 

 

NÜFUS CÜZDANI

a) Yenileme, Değiştirme: 01.06.2000 tarihinden sonra düzenlenmiş üzerinde T.C.Kimlik Numarası yazan ve seri numarası okunabilen nüfus cüzdanı ve 2 adet fotoğrafı ile müracaat gereklidir. Belgedeki fotoğraf ile nüfus cüzdanına yapıştırılan fotoğraf aynı, son altı ay içinde, sivil giysilerle çektirilmiş olacaktır. Fotokopi fotoğraf kullanılmayacaktır. (Cüzdanın Seri ve Numarası okunamıyor ise veya cüzdan sistemde kayıtlı değil ya da kişinin almış olduğu son nüfus cüzdanı değilse veya tereddüt ediliyorsa; Yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığınca düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi istenilecektir.)

b) Kayıp:Nüfus cüzdanının kayıp ve çalınmış olması durumunda; Yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığınca veya Çalışılan Kurum (Resmi Kurum) yetkilisince düzenlenerek onaylanmış nüfus cüzdanı Cüzdanı talep belgesi tanzim edilmesi gerekmektedir.

c) Kimlere verileceği:Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların kendilerine veya resmi vekiline, ergin olmayanların ise ana veya babaya ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; nüfus cüzdanı velayeti olan ana veya babaya verilir.(N.H.K.UY.YÖN.Madde:142/1-2-3) Kayıp nedeniyle düzenlenen nüfus cüzdanlarına İdari Para Cezası uygulanır.(N.H.K.Madde:68/b) Ceza Miktarı 63 TL'dir.

5 Dakika

3-

 

 

 

AİLE CÜZDANI

Uluslararası Aile Cüzdanı evlendirme memurunca düzenlenerek tören sırasında evlenen çiftlere verilir. Evlendirmeyi yapan memurun uluslararası aile cüzdanı düzenleyememesi durumunda ve Uluslararası Aile Cüzdanının kaybolması veya çalınması ya da yıpranması durumunda Nüfus Müdürlüklerince Uluslararası Aile Cüzdanı düzenlenir, düzenlenen Uluslararası Aile Cüzdanı eşlerden birine veya resmî vekiline Aile Cüzdanı verilir. (N.H.K.UY.YÖN.Mad:144,Mad:147)

Uluslararası Aile Cüzdanının hiç alınmamış olması, kayıp veya çalınmış olması durumunda; Yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığınca düzenlenerek onaylanmış Uluslararası Aile Cüzdanı talep belgesi ve 3'er adet fotoğraf gerekmektedir. Belgedeki fotoğraf ile nüfus cüzdanına yapıştırılan fotoğraf aynı, son altı ay içinde, sivil giysilerle çektirilmiş olacaktır. Fotokopi fotoğraf kullanılmayacaktır. Kayıp nedeniyle düzenlenen Uluslararası Aile Cüzdanlarına İdari Para Cezası uygulanır.(N.H.K.Madde:68/b) Ceza Miktarı 63 TL'dir.

6-7 Dakika

4-

 

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

 

Nüfus kayıt örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilemez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmî bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Nüfus Kayıt Örneğini, ergin olan kişilerin kendileri ve N.H.K.Madde 44'te belirtilen kişiler almaya yetkilidir.

1 Dakika

5-

YERLEŞİM YERİ ADRESİ

Yerleşim Yeri Belgesi: Kişinin yerleşim yerini ve diğer adreslerini gösterir belgedir. Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi; Nüfus Müdürlükleri, dış temsilciliklerimiz ve Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) bağlanarak bu sistemdeki kayıtlardan belge üretebilen muhtarlıklarca düzenlenir. Belge düzenlenme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün geçerlidir

1 Dakika

6-

 

 

 

ADRES BİLDİRİMİ

Adres Bildirimi; Nüfus Müdürlüklerine, hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlara, Dış temsilciliklere yapılabilir. Yerleşim yeri adres değişikliğine ilişkin bildirimlerini, yerleşim yeri Nüfus Müdürlüğüne, adres beyanı ile yükümlü kişiler 20 (yirmi) iş günü içinde bildirmek zorundadırlar. Aynı konutu paylaşan ve aralarında akrabalık bağı olan ergin kişiler birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler (anne, baba,kardeş, eş, çocuk). Yasal süresi içinde yapılmayan adres bildirimlerine ve gerçeğe aykırı olarak yapılan adres beyanlarına İdari Para Cezası uygulanır.(N.H.K.Madde:68/b) Adres beyanını geç bildirmenin Ceza Miktarı 322 TL'dir, GerçeğeBeyanı aykırı adres beyanında bulunmanın Ceza miktarı 646 TL'dir.

1- Boş Bir Konuta Yapılacak Beyan: Beyan esastır.

2- Dolu Bir Konuta Yapılacak Beyan:Elektrik, su, telefon gibi abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu fotokopisi gibi beyanı teyit edici belgeler bir tanesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

5-6 Dakika

7-

 

 

 

ÇOK DİLLİ BELGELER

Formül-A (DOĞUM BELGESİ): Yabancı makamlara verilmek üzere düzenlenen, doğum tescil bilgilerini gösterir, çok dilli belgedir.

Formül-B (EVLENME BELGESİ):Yabancı makamlara verilmek üzere düzenlenen, evlenme tescil bilgilerini gösterir, çok dilli belgedir.

Formül-C (ÖLÜM BELGESİ):Yabancı makamlara verilmek üzere düzenlenen, ölüm tescil bilgilerini gösterir, çok dilli belgedir.

Evlenme Ehliyet Belgesi: Yabancı makamlara verilmek üzere düzenlenen, evlenecek kişilere ait bilgilerin yer aldığı çok dilli belgedir.

Çok Dilli Belgelerden almak için; Kişinin kimliğini kanıtlayan resmî bir belge ile şahsen başvurması gerekmektedir.

5-6 Dakika

8-

 

 

 

 

 

 

EVLENME

Evlendirme Memurluklarınca Yapılan Nikah Akitleri: Evlendirme memurluklarınca düzenlenen evlenme bildirimleri (2 suret), evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde düzenlenecek Nüfus Müdürlüğüne gönderilir ve Nüfus Müdürlüğünce tescil etmekle işlemi yapılır.(N.H.K.Madde:23/1)

Evlenen Kadının Soyadına İlişkin Esaslar: Evlenen kadın kocasının soyadını alır. Kadın kocasının soyadı ile birlikte önceki soyadını da taşımak istediğini evlenme sırasında yazılı olarak evlendirme memurluğuna, evlenme sırasında müracaat etmemiş ise daha sonra Nüfus Müdürlüğüne başvurarak yazılı olarak talep edebilir.(N.H.K.UY.YÖN.Mad:55/1)

Yabancı Makamlar Önünde Yapılan Evlenmelerde Bildirim Yükümlülüğü: Evlenme bildirimi; koca, kocanın yabancı olması halinde kadın tarafından en geç 30 (otuz) gün içerisinde evlenmeyi yapan yabancı makamdan alınmış belgenin o yerdeki dış temsilciliğe verilmesi veya dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle yapılır.(N.H.K.UY.YÖN.Mad:56/1) Evlenmenin yapıldığı yerde dış temsilcilik bulunmadığı ya da herhangi bir nedenle dış temsilciliğe bildirimde bulunulmadığı takdirde, yabancı makamlardan alınan evlenme belgesi, Türkçe'ye çevrilip usulüne göre onaylanmış ve N.H.K.UY.YÖN.Mad:167'de belirtilen şartlara uygun olmak koşuluyla, yurt içinde herhangi bir Nüfus Müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir.(N.H.K.UY.YÖN.Madde:56/2)

5 Dakika

9-

 

BOŞANMA

Boşanma davaları yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine açılır.

Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türk Mahkemelerince tenfizi veya tanıması gerekir.

Boşanma kararının tescil edilebilmesi için; Davanın açıldığı mahkeme tarafından Müdürlüğümüzce kesinleşmiş boşanma ilamından iki suret gönderildiği taktirde tescil işlemi yapılmaktadır.

5 Dakika

10-

 

 

 

 

 

 

ÖLÜM

Bildirim Süresi ve Yükümlü Olanlar:Ölüm olayını;

a)Şehir ve kasabalarda 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar,

b)Köylerde, varsa resmî tabip veya sağlık kuruluşu yetkilileri, yoksa köy muhtarları,

c)Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri,

ç)Askeri birliklerde tabipler veya iç hizmet mevzuatına göre kıta komutanlıklarınca görevlendirilmiş olanlar ve askerlik şubeleri,

d)Doğal afetlerde mülkî idare amirlerince görevlendirilecek memurlar,

e)Adlî olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet savcılıkları,

Ölüm olayın meydana geldiği tarihten itibaren, dış temsilcilikler ise olaydan haberdar oldukları tarihtenitibaren10(on)güniçerisindeGenelMüdürlüğeyadaNüfusMüdürlüğünebildirmekleyükümlüdürler.(N.H.K.Madde:31/1) Bu sürelerden sonra yapılan bildirimlere İdari Para Cezası uygulanır. (N.H.K.Madde:68/b) Ceza Miktarı 63 TL'dir,

Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları: Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir belge ile başvurulması halinde Nüfus Müdürlüklerince düzenlenir ve gerekli işlem yapılır. Herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda ölüm beyanının doğruluğu Nüfus Müdürlüklerince tahkik ettirildikten sonra düzenlenecek ölüm tutanağı, mülkî idare amirinin onayı ile işleme konulur.(N.H.K.UY.YÖN.Madde:69/1)

5 Dakika

11-

 

 

 

KAYIT DÜZELTME

Dava Açma Yetkisi: Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları Cumhuriyet Savcısı ve Nüfus Müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır. (N.H.K.UY.YÖN.Madde:60/1) Aynı konuya ilişkin olarak Nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir. (N.H.K.UY.YÖN.Madde:60/2) Kayıt Düzeltme Tespit davaları, kaydın iptali Veya düzeltilmesi için açılacak davalara karine teşkil eder.(N.H.K.UY.YÖN.Madde:60/3)

Kayıt düzeltme ile ilgili kararının tescil edilebilmesi için; Davanın açıldığı mahkeme tarafından

Müdürlüğümüzce kesinleşmiş kayıt düzeltme ilamından iki suret gönderildiği taktirde tescil işlemi yapılmaktadır.

5 Dakika

12-

 

SAKLI NÜFUS

Saklı Nüfus: Onsekiz yaşını tamamlayıncaya kadar herhangi bir nedenle aile kütüklerine kayıt edilmemiş olan ve yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişileri ifade eder.

Başvuru Makamı ve İşlemler: Saklı nüfus olduklarını iddia edenlerin aile kütüklerine tescil için müracaat makamı illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklardır.(N.H.K.UY.YÖN.Madde:35/1)

Tahkikatların Sürasine Göre

13-

 

 

 

TANIMA

Koşulları ve Şekli: Babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmî senette ya da vasiyetnamede belirtilen çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise veli veya vasisinin de rızası gerekir.(N.H.K.UY.YÖN.Madde:107/1) Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz. Bu çocuklar için tanıma senedi düzenlenmez. Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk tanınmış ise tanıma aile kütüklerine tescil edilmeyerek, durum Cumhuriyet savcılığına bildirilir.(N.H.K.UY.YÖN.Madde:107/2) Tanıma beyanında bulunmak için Nüfus Müdürlüklerine başvurulduğunda; anne ve babanın bizzat kendileri nüfus cüzdanları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

10 Dakika

14-

 

İDARECE KAYIT DÜZELTME

İdarece Kayıt Düzeltme: Aile kütüklerine tescil edilmesi gereken bilgilerden; dayanak belgesinde bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik olarak tescil edilen ya da hiç yazılmayan bilgiler veya mükerrer kayıtlar maddî hata kapsamında değerlendirilir. Bu tür maddî hatalar Genel Müdürlükçe ya da dayanak İdarece Belgesinin bulunduğu Nüfus Müdürlükleri Tarafından düzeltilir veya tamamlanır. (N.H.K.UY.YÖN.Madde:79/1)

İstenen Belgeler:

1- Kişinin kimliğini kanıtlayan resmî bir belge ile şahsen başvurması gerekmektedir.

2- Talep Dilekçesi (Din Bilgisi Değişikliği, Kızlık Soyadı Kullanımı gibi)

5-6 Dakika

YUKARIDA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HER İŞLEM İÇİN OLUP,

ÖNCEDEN BEKLEY EN İŞLEM VARSA

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HER İŞLEM SÜRESİ KADAR UZAMAKTADIR.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :Nüfus Müdürü

Adı ve Soyadı :Ahmet SEÇKİN

Unvanı :Nüfus Müdürü

Adres :Gercüş Nüfus Müdürlüğü Kat:1

Tel & Fax :0(488)341 20 47

Cep :505 291 97 93

İkinci Müracaat Yeri :Kaymakamlık

Adı ve Soyadı :Mevlüt ŞEKERCİ

Unvanı :Kaymakam

Adres : Gercüş Kaymakamlığı Kat:2

Tel & Fax :0(488)341 20 01

Cep :