GERCÜŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı İnşaat Ruhsatı ve

Yapı Kullanım izin Belgesi

İNŞAAT RUHSATI İÇİN GEREKEN BELGELER

1-Ruhsat için dilekçe
2-Tapu fotokopisi
3-İmar durumu
4-Zemin etüt raporu
5-Statik, Mimari, Elektrik, Sıhhi Tesisat, Isı Yalıtım Projeleri (Projeler İlgili Meslek Odalarından onaylı olacak)
6-Fenni Müelliflerin (TUS) Büro Tescil Belgeleri (İnşaat Müh. Mimar, Makin Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektrik Teknikeri)
7-Sığınak komisyon raporu (Toplam inşaat alanı 800 m den fazla olan binalar için)
8-Asansör Projesi (4 den fazla katlı binalardan istenir. Proje Elektrik ve Makine Mühendislerince hazırlanmış olacak.)
9-İnşaat Defteri (Mimarlar odasından alınacak)
10-Mükellefin; Vergi Kimlik Numarası ve Belediye Sicil Numarası

 

EMLAK MÜRACAAT

 

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK

1- Belediye Başkanlığına Dilekçe:
a- Emlak servisine beyanname,
b- Belediye Gelir Müdürlüğünden ilişki kesme belgesi alınacak,
c- Vergi Dairesinden 2 Nolu beyanname (ilişik kesme belgesi alınacak).
2- Sağlık Müdürlüğünden:
a- Sağlık Raporu alınacak.
3- a- İnşaat fenni sorumlusundan (Binanın Durumunu Bildirir) rapor alınacak
b- İnşaata ait beton numune raporu
c- İnşaata ait ruhsatın fotokopisi
4- Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğünden pirim borcu olmadığına dair belge alınacak.
5- Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden cins değişikliği yapılacak
6- Bahçe duvarının, imar planındaki (köşeler kırılarak) şekle uygun hale getirilecek.
7- Otopark bedellerinin yatırıldığına dair makbuzlar getirilecek.

Not: Yukarıdaki işlemlerin tamamı yapıldıktan sonra İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE getirilecek.
 

İMAR DURUMU BELGESİ İÇİN İSTENENLER:
1- İmar durumu için dilekçe
2- Tapu fotokopisi
3- Röperli ölçü krokisi (Tapu Kadastro Müdürlüğünden alınacak)

 

 

3 gün

2

Çap

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

10 gün

3

Kuşat Ruhsat işleri

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4- 1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

12-Sağlı Raporu,

13- 1 Adet Mavi Dosya

5 gün

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

1 saat

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

1-Askerin Annesi, Babası, Karısı, Çocuğu, kız veya erkek kardeşi olmak;

2-Yiyecek ve sair ihtiyaçları askere giden tarafından temin edilmekle bulunmak;

3-Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçların temin edecek ne kendilerinin, ne askere gidenin geçim vasıta ve imkânı bulunmamak

4-Askerlik şubesinden Asker olduğuna Dair yazı.

5-Mal Müdürlüğünden Alınan Vergi kaydı.

6-Tapu Müdürlüğünden alınan taşınmaz mal kaydı.

7-Belediyeden alınacak emlak kaydı.

8-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

9

30 Gün

6

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

7-Yerleşim Yeri Belgesi(İkametgâh İlmühaberi)

 

7 Gün

7

Mesul Müdürlük Ruhsatı

1- 2 Adet başkanlık makamına dilekçe(mesul müdür olacak şahıs ve tayin eden şahıs tarafından)
2- İkametgâh ilmühaberi
3- Sağlık raporu (bulaşıcı hastalık yönünden uzman hekimden)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Noterden tasdikli taahhütname (mesul müdür tayin ettiğine dair)
6- Çalıştıracağı işyerinin işyeri açma ruhsatı fotokopisi,
7- 2 Adet fotoğraf

8- Sabıka Kaydı,
9- 1 Adet mavi dosya

3Gün

8

İhale işlemleri

4734 sayılı Kanunun 10Maddesinde yazılı olan Belgeler

40 Gün

9

Gelir Tahsili İşlemleri

1-Nüfus Cüzdanı,

2-Adres Beyanı,

1 saat

9

Su Abonelik İşlemleri

İLK ABONE BAŞVURUSU İÇİN

1-Tapu fotokopisi (Ev Sahibi ise)
2- Kira kontratı fotokopisi (Kiracı ise)
3- Kimlik fotokopisi
4- Kiracı ise ev sahibinin kimlik fotokopisi
5- Her ikisinin de TC Kimlik Numarası
6- Oturma ruhsatı fotokopisi
7- Garanti belgeli su sayacı
İNŞAAT SU ABONELİĞİ İÇİN
1-Yapı ruhsatı aslı ve fotokopisi
2-Kimlik Fotokopisi
3-TC Kimlik Numarası
4-Garanti belgeli su sayacı

TİCARİ İŞ YERİ ABONELİĞİ İÇİN
1-Kimlik fotokopisi
2-Kira kontratı ve tapu fotokopisi
3-TC Kimlik numarası
4-Su abone numarası
5-Şirket ise imza sirküleri
6-Vergi levhası
7-İskan ruhsatı ve fotokopisi
8- Garanti belgeli su sayacı
MESKEN ABONELİĞİ İÇİN
1-Ev sahibi ise tapu fotokopisi
2-Kiracı ise kira kontratı fotokopisi
3-Kimlik fotokopisi
4-TC Kimlik numarası
5-Kiracı ise ev sahibinin kimlik fotokopisi
6-Su abone numarası

 

7-Garanti belgeli su sayacı

 

 

 

 

 

1 Gün

10

Giderlerin ödenmesi

1-Fatura, Harcama Pusulası, Serbest Meslek Makbuzu,

2-4734 sayılı kanunun 22/d maddesi gereğince Belediyeden alınan Teklif Mektubu ve İhale dosyası

40 Gün

11

Ölçü ve ayar işleri

Beyanname,

10 Dakika

12

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1- GSM ruhsatı başvuru beyan formu(belediyeden)
2- Çevre sağlığı değerlendirme raporu(çevre mühendisinden)
3- İş akım şeması ve açıklama raporu(işyeri sahibi ve elemanları tarafından)
4- Tesisin kurulacağı yerin akaryakıt ikmal istasyonu olacağına dair onaylı 1/5000 ve 1/1000 lik plan ve imar durumunu gösteren belgeler
5- Geçis yolu izin belgesi(belediye ve karayollarından)
6- Bayilik sözleşmesi
7- Yerleşim vaziyet planı
8- Çevre kirlenmesini önleyecek tedbir hakkında açıklama raporu

9- Yapı kullanım izin belgesi
10- İşletme belgesi(çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından)
11- Sanayi il müdürlüğünün görüşü
12-TSE hizmet yeterlilik belgesi
13- Tesiste çalışanların eğitim sertifikası
14- Elektrik tesisat projesi, topraklama projesi ve yer altı tanklar için katodik koruma projesi
15- Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
16- Tank ve tesisatın test kontrol raporu(türk loydu, üniversiteler, TSE)
17- Sorumlu müdür sözleşmesi(kimya, makine, petrol veya çevre mühendisi)
18- Yangın ve patlamalara karşı önlem alındığına dair belge
19- Ticaret odası kayıt belgesi
20- Vergi levhası
21- Ticaret sicil gazetesi
22- İmza sürgüsü
23- Asgari mesafe tespit tutanağı
24- Kimlik fotokopisi(şirket müdürünün)
25- Tapu fotokopisi
26- ÇED raporu ve sürüm izni

7 Gün

13

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

1- Dilekçe

2-İşyeri açma ve çalışma ruhsatının fotokopisi,

3-Elektrik-elektronik Mühendisleri odası veya elektrik-elektronik teknisyenleri odası yazısı

4-Sağlık raporu

5-İki adet resim

6-Tapu fotokopisi ve kira kontratı

7-Numarataj Belgesi

8-Nüfus cüzdanı fotokopisi ve T.C.Kimlik No.

7 Gün

14

Gıda Sicil Belgesi

1-Dilekçe,

2-Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet Belgesi,

3-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı nüshası(Şirket değilse Vergi Levhasının fotokopisi),

4-İşyeri Açma Ruhsatı(Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası),

5-İmza sirküleri Sureti,

6-Kapasite raporu,

7-Sorumlu yöneticin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge(Meslek odası olmayanlardan istenmeyecek)

3 Gün

         

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.

 

                        İlk Müracaat Yeri: 

                        İsim :              Gündüz GÜNAYDIN

                        Unvan :        Belediye Başkanı

                        Adres :         Gercüş Belediye Başkanlığı

                        Tel :                  488 341 2158

                        Faks :             488 341 2230