İHALE İLANI
SASON KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NDAN
BATMAN SASON ORTA MAHALE YUNUS EMRE 12 DERSLİKLİ İLOKULU YAPIM İŞİ
Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
1  İdarenin
   
a) Adı
:
SASON İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
b) Adresi
:
Dereköy Mevkisi İlçe Şantiye Şefliği Binası SASON/BATMAN
c) Telefon numarası
:
0 488 461 2100-20end_of_the_skype_highlighting
d) Faks numarası
:
0 488 461 2007
e) Elektronik posta adresi
:
 
2 hale konusu yapım işinin
 
                              
a)Niteliği, türü ve miktarı
:
Batman Sason Orta Mahalle Yunus Emre 12 Derslikli İlkokulu Yapım İşi
 
b) Yapılacağı yer
:
Batman Sason Orta Mahalle Yunus Emre İlkokulu
c) işe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 5- ( beş ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi
:
Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 10 AY (üçyüzgün)  takvim günüdür.
3-İhalenin
:
 
a)Yapılacağı Yer
:
Sason Kaymakamlığı Toplantı Odası  
b)Tarihi ve Saati
:
16/08/2018 Perşembe günü saat 10.00
 
4 -İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
4.1- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- İdari Şartnamenin 10. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6-Geçici Teminat Belgesi.         
4.1.7-İhaleye firma sahibinin katılması esastır. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ile katılması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmayacaktır.
4.1.8- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.
4.1.9-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.10- Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verilemez.
4.1.11- Bu İhalede işin tamamı veya belli kısmı için Alt Yüklenici çalıştırılamaz. Çalıştırılması durumunda yüklenici ile yapılan sözleşme feshedilecektir. Alt Yüklenci çalıştırmama taahhütnamesi verilecektir.
4.2-Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1-İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80 oranında gerçekleştirdiği veya % 80'ı oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir.
 İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:
 
Adet
Pozisyon
Meslek Ünvanı
Meslek Özelliği
1
Şantiye Şefi
İnşaat Mühendisi
En az 2 Yıl deneyimli
1
Teknisyen
İnşaat Teknikeri
 
5
Yardımcı Eleman
 
 
 
a) Anahtar Teknik Personel: 1 Adet İnşaat Mühendisi En Az 2 Yıl deneyimli. İstenen teknik personelin mezuniyet belgelerinin sunulması Veya noter tasdikli taahhütname verilmesi zorunludur.
b) Teknik Personel: İstekliler tarafından aşağıda belirtilen Teknik Personeli istihdam edeceğine dair noter taahhütname vermesi zorunludur.
4.3.3. En geç ihaleye ait sözleşme imzalandığı gün Kurumumuza resmi dilekçe ile başvurularak iş süresi boyunca çalıştırılacak personellerin isim, görev ve diğer bilgilerinin bulunduğu noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir verilmedi takdirde verilmeyen her gün için sözleşmede yazılan tutar üzerinden para cezası kesilecektir.
 
4.3.4 -Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
 
  1. 1 Adet Kazıcı-Yükleyici ( JSB)  (En az 2012 Model olacaktır.)
  2. 1 Adet Kırıcı (En az 2012 Model olacaktır.)
  3. 2 Adet  Damperli Kamyon (en az 15 ton kap. 2005 model ve üstü)
Araç bilgileri olan Ruhsat ve Plaka noter belgesinde yazılacaktır. İhale evraklarında yazılmaması durumunda en geç sözleşme imzalanan gün itibariyle bu bilgilerin yazılı olduğu yeni bir noter belgesi getirilmesi zorunludur.
Bu işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman sayısı ve niteliği yukarıda belirtilmiş olup, bu makine ve ekipmanlar işin başlamasından bitimine kadar iş başında bulunduracağına dair Noter Onaylı Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi zorunludur.
 
4.3.5-  Bu ihalede benzer iş kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği 11.6.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yer alan (B) Üstyapı Bina İşleri ; III. Grup: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.
4.3.6-  Vergi borcu yoktur belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
4.3.7-   Şahıslar ve şirket yetkilileri için alınmış sabıka kayıt belgesi (son 1 ay içinde almış)
4.3.8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketler hariç)
 
5 -İhale dokümanı Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği, Dereköy Mevkisi İlçe Şantiye Şefliği Binası SASON
adresindeki Sason İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.
İhale Dokümanı Bedeli  3.000,00.-TL' dır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokuman bedeli T.C. Ziraat bankası Sason Şubesindeki 7795028-5002 nolu hesaba yatırılacaktır.
6 - Teklifler  16/08/2018 Perşembe günü saat 10.00 kadar   Dereköy Mevkisi İlçe Şantiye Şefliği Binasında bulunan Sason Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
7-;İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teminatını nakit olarak yatıracak olanlar T.C. Ziraat bankası Sason Şubesindeki 7795006-5001 nolu hesaba yatırılacaktır.
8-  isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığına dair teklifi kapsamında yer görme belgesi idareye sunmak zorundadır.
9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
10- Sason İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
İlan olunur: 09/08/2018
 
                                                                                                                                                            Ökkeş BEYAZ
                                                                                                                                                                  Kaymakam