KURUMA AİT BİLGİLER
Müdürlüğün Adı
Gercüş Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
Kurum Amiri
Erdal KAYA
Telefon
0 488 341 20 01
Fax
0 488 341 28 42
E-Posta
 
Personel
Adı Soyadı
Unvanı
 Şakir ERGİN
 Programcı
 Şükran UÇAR
 V.H.K.İ
 Suat GÜMÜŞ
 Büro Personeli
 Fethullah BAĞCI
 Memur
 
 
Kurum ile
İlgili Bilgiler
 
 
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV ALANLARI

YAZI İŞLERİ BÜROSU 
1-Evrak havale ve dağıtımı 
2Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu kararlar yönetmeliklerin yayımı, ilamı
3-Genel İdare Kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetir ve denetimi işleri
4-Personelle ilgili konular ‘Özlük işleri, Hizmet içi eğitim mesai saatleri" 
5-Vakıflarla ilişkiler
6-Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri,
7-Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri 
8-Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma 
9-Bayrak Kanunun, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler
10-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri
11-Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri
12-Kültür Bakanlığı-Anıtlar-müzeler-Kültür ve Tabiat varlıklarının Koruma Kur.
13-Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi
14-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri
15-Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri
16-İlçede Kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler
 
İDARE KURULU BÜROSU
1-İlçe İdare Kurulu karar ve işlemleri ( Askerlik Kararları vb)
2-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin yargılanmaları ile ilgili işlemler 
3-Disiplin Kurulu karar iş ve işlemler
4-Görevden uzaklaştırma işlemleri 
5-Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar
6-Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, Köy kurulması bağlılık değişikliği işlemleri 
7-Kamulaştırma kanunu ile ilgili işlemler
8-Haritada Köy.bağlı tabi yer adlarının değiştirmesi
9-6352 Sayılı Kanun Gereği Trafik Kuralı İhlali İdari Yaptırım Kararı

MAHALLİ İDARELER BÜROSU
1-Belediyelerle ilgili vesayet iş ve  işlemler
2-Özel İdarelerle ilgili vesayet iş ve işlemler
3-Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemler
4-Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemler
5-Mahalli İdarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş edinilen işler
6-Belediye Kurulması, köy veya bağlıların belediyelere birleştirilmesi ile ilgili işlemler
ÖZEL KALEM BÜROSU
1-Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar
2-Protokol, ağırlama ve kabuller
3-Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama
4-Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler
5-Sıkıyönetim/olağanüstü hal iş/ işlemler
6-İstihbarat hizmet ve konuları( Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil)
7-Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma İle ilişkiler)
8-Mülakatlar(Sınır il ve İlçeler)
PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU
1-Kalkınma planı hazırlık uygulanması
2-Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması
3-İlçe Programı hazırlanması ve uygulanması 
4-Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler
5-Genel Durum Raporları
6-İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları
7-İdare şube başkanları toplantıları
8-Plan program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim
DERNEKLER BÜROSU
1-İlçede bulunan derneklerinin denetlenmesi