GERCÜŞ KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIM İLANI
 
Gercüş Kaymakamlığından duyurulur.
Gercüş İlçesi mülki sınırları içinde Kışlak Köyünde azalan GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam (10) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
İstekliler, Gercüş İlçe Kaymakamlığı resmi internet sitesinden (www.gercus.gov.tr), Gercüş Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.
İsteklilere ilanen duyurulur.
 
 
 
 
GÜVENLİK KORUCUSU ALIM KILAVUZU:
 
A) YASAL DAYANAKLAR
442 Sayılı Köy Kanunu
09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği
Batman Valiliği İl Jandarma Komutanlığının 19 Kasım 2018 tarihli, 26943065-0450-4552021 sayılı yazısı.
 
B) GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI  
Gercüş İlçesi Kışlak Köyünde azalan GKK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam (10) GKK alımı yapılacaktır. Alımı yapılan GKK’lar alımın yapılacak olduğu köylerde emniyetin sağlanmasından görevlidirler. Ayrıca köylerine yakın çevrede gerçekleştirilecek operasyonel faaliyetlerde de görevlendirilebileceklerdir. Adaylar başvuruda bulunduğu köyde ikamet etmek zorundadır. Göreve alınacak GKK’lar bölgenin özelliği, terör durumu gibi değişen koşullarda ay içerisinde görev yapılacak gün sayısı ve vardiyalarda yeniden düzenleme yapılabilecektir. Alınacak GKK’ların özlük işlemleri Gercüş Kaymakamlığı tarafından yürütülecek, görevlendirmeleri GKK yönetmeliğine göre yapılacaktır.
 
C) MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ
Müracaatlar duyurunun yapıldığı 03 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 7 (yedi) gün boyunca 10 Aralık 2018 tarihine kadar yazılı dilekçe ve istenen gerekli belgeler ile şahsen Gercüş Jandarma Komutanlığına yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
D) SINAV TARİHLERİ
GKK adayları 11-12 Aralık 2018 tarihleri arasında Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığında Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaklar. Fiziki yeterlilik (şınav, mekik, koşu) branşlarının ortalaması en az 50 olacaktır. Bir branştan 40'ın altında puan alan aday başarısız sayılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar 13 Aralık 2018 tarihinden itibaren kaymakamlık internet sitesinden yayınlanacak. Müteakiben 17-18 Aralık 2018 tarihleri arasında Kaymakamlık Makamında sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.
Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi ve sözlü mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.
 
E) ARANACAK ŞARTLAR
-   T.C. vatandaşı olmak
-   Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21.06.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
-   40 yaşından büyük olmamak
-   En az ilkokul mezunu olmak
-   Kamu haklarından mahrum bulunmamak
-  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinin 1. Fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak  
-  Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramışsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
-  3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak
-   Kan davasından hüküm giymemiş olmak
-  Hâlihazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek
-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak
-   Siyasi parti üyesi olmamak
-   Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak
- Terör örgütleriyle bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak
- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak
-   Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak
-   Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde 40 olan üst yaş limiti 50 yaş olarak uygulanır.   
 
F) MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER
 
Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, valilik veya kaymakamlığa bir dilekçeyle başvururlar.
 
Başvuru Dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir.
- Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
- Diploma sureti
- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı kanuna göre muaf olduğuna dair belge
- Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu (Not: Tam teşekküllü hastanelerden alınacaktır)
- Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf
- Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi
 
Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
 
Başvuru sahiplerinin adli sicil belgesi ve görevlendirildiği köyde/mahallede oturduğuna dair ikametgâh belgesi de İlçe Jandarma komutanlıkları tarafından ilgisine göre UYAP sisteminden ve Adrese Dayalı Kimlik Paylaşım sisteminden alınarak dosyaya eklenir.
 
G) SEÇME VE DEĞERLENDİRME
Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel sıralamasını oluşturacak,  komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Sonuçlar kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.
 
Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.