KURUMA AİT BİLGİLER
Müdürlüğün Adı
Gercüş Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Kurum Amiri
Taner SARAÇ
Telefon
0 488 341 20 46 
Dahili
106
E-Posta
 
Personel
Adı Soyadı
Unvanı
 Hamit ASLAN
 Hizmetli
 
 
 
Kurum İle
İlgili Bilgiler
 
 
 
ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI
 
TANIM :
İlçe Özel İdare Müdürlüğü; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile Kurulan İl Özel İdaresinin İlçelerdeki temsilcisidir.
 
GÖREVİ :
İlçe Özel İdare Müdürlüğü' nün görevi;5302 Sayılı Kanun ve diğer çeşitli kanunlarla verilen görev sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar Köylerdeki yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri, yer altı ve üstü kaynaklarının değerlendirilmesi ve kiralanması, kaçak yapılan önlenmesi gibi hizmetler.
 
GÖREV ALANI :
Belediye sınırları dışında ve İlçe sınırları içerisinde bulunan 59 köyü ve Mezraları kapsamaktadır.
 
PERSONEL DURUMU :
İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nde 1 Müdür ile iş ve işlemler yürütülmektedir.
 
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ :
5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,442 Köy Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği,4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Ayniyat Yönetmeliği, Sayıştay Kanunu, 657 Devlet Memurları Kanunu ve diğer Mer’i mevzuatlar çerçevesinde;
 
İlçe Özel İdare' nin Yaptığı Hizmetler:
1- İlçe Özel İdarenin mali ve idari işlerini yürütmek,  saymanlığını yapmak, gelirlerini zamanında tahsil etmek.

2- İl Özel İdaresi bütçesi dahilinde ödenek ayrılan ve İlçemize ödeneği tahsis edilen İlköğretim okullarının elektrik, su, yakacak, telefon, büyük ve küçük onarım bedellerini ödenekleri dahilinde ödemek.

3- Aylık ödeme evrakları ile aylık muhasebe işlemleri ile ilgili dosyaları her ayın sonunda İl Özel İdaresine göndermek.

4- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereğince, İlçemiz Belediye ve mücavir alanlar dışında bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili müracaatları kabul ederek, ruhsat işlemlerini yürütmek, kontrol ve denetimlerini yapmak.

5- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kum ve çakıl ocaklarının ruhsat taleplerini almak ve işlemlerini yürütmek.

6- İlçe Özel idaresinin sorumluğunda çalışan İş makinaların köylerde yol onarım ve diğer işleri ile ve karla mücadele çalışmalarını koordine etmek, sevk ve idare etmek,

7- Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında İlçeye tahsis edilen ödenekleri yerinde ve zamanında kullanmak.