İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Gercüş İlçe Müftülüğü Kültür binası 2. katında hizmet vermektedir. İlçe merkezimizde 7, belde ve köylerde 77 olmak üzere toplam 84 cami ve 5 kuran kursu bulunmaktadır.
 
Tel: 0488 341 2112
 
İlçe Müftülüğünün Görevleri:
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile verilen görevler yürütmek ve Diyanet İşleri Başkanlığını temsil etmek amacıyla kurulan Müftülüğümüzün görevleri şunlardır:
 
1- İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek,
2- İbadet yerleri ile Kur’an Kurslarını yönetmek, düzenlemek ve denetlemek,
3- Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetlerle toplumu din konusunda aydınlatmak, dini ve milli bütünlüğü bozucu akımlara karşı gerekli tedbirleri almak, bu konularda yetkili makamlara bilgi vermek,
4- Dini konularda toplumu aydınlatmak amacıyla cami içinde ve dışında yapılacak vaaz, hutbe, konferans, seminer ve kursların programlarını düzenlemek ve bu işlerde görev alacakları tespit etmek veya izin vermek,
5- Dini bayramlarda bayramlaşma düzenlemek,
6- Başkanlık yayınlarının tanıtılması, dağıtımı ve satışı ile ilgili işleri yürütmek,
7- Ramazan ayı, dini gün ve geceler ile diğer günlerde camilerde yapılacak vaazlar ile okunacak mukabele ve mevlütlerin programlarını yapmak ve bu görevleri yapacakları tespit etmek,
8- Cami ve Mescitlerde mutat ibadetler dışında yapılacak dini amaçlı diğer faaliyetler ile ilgili talepleri incelemek, uygun görülenlere izin vermek,
9- Müftülük hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak, bunlarıyönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak,
10- Kur’an Kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılışını, eğitim ve öğretim işlerini ve diğer işlemlerini yürütmek,
11- Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
12- İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek,
13- Medeni kanuna göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dini merasimini icra etmek,
14- Personelin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,
15- Tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek,
16- Cami ziyaretlerinin İslam adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde Yapılmasını sağlamak; Camilerin avlu ve müştemilatında İslami kurallara uymayan, ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaati rahatsız edici faaliyetler ile görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,
17- Camilerde toplanacak yardımlar konusunda yardım toplama Mevzuatına ve Başkanlık Talimatlarına göre hareket etmek,
18- Müftülük çalışma programının hazırlanmasını sağlamak, uygulanmasını takip etmek, istatistiki bilgileri derlemek ve görev alanı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,
19- Görev alanı ile ilgili konularda yetkili makamlarca verilen diğer işleri yapmak.