İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ
 
Gercüş Malmüdürlüğü Hükümet Konağının birinci katında, Muhasebe, Gelir Servisi ve Vezne birimleriyle 4 odada 6 personel ile hizmet vermektedir.
Tel: 0488 341 2046 (114, 115)
       0488 341 2321 (Milli Emlak Şefliği)              
 
Kurumun Amacı:
5018 Sayılı Kanun ve 178 Sayılı K.H.K’nın Maliye Bakanlığına verdiği yetki ve görevleri
Taşra Teşkilat birimi olarak yerine getirmek.
 
Misyonu:
Mevzuat hükümlerine uygun tam ve eksiksiz, hizmet sunduğumuz diğer kurumlar ile
halkın memnuniyetini gözeterek görev yapmaktır.
 
Vizyonu:
Hizmetlerimizi güncel mevzuatı takip ederek tam ve eksiksiz yapan, ekip ruhu ile mesleğini seven, yetki ve sorumluluğunu bilerek mesleğine yıllarını vermiş tecrübeli personeller ile
ilçemizin kısıtlı imkânlarına rağmen en yüksek verim sağlamayı hedefleyen öncü kurum olmaktır.

Birimin Sunduğu Hizmetler:
Muhasebe Servisi İşlemleri:
a)  Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını
çıkarmak.
b)  Genel bütçeye dahil dairelerin hizmetlerinde kullanmak üzere ihale edilen, tahakkuk eden alacak veya borçlarını ödenek dahilinde hak sahiplerine ödemek.
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin gereği olarak kullanılan malzeme, ilk ve
hammadde, demirbaş, araç ve gereçlerin muhasebesini yapmak.
d) Genel Bütçeye dahil personellerin tahakkuk eden maaş ve özlük haklarını ödemek.
e) Nakit ve diğer varlıklar ile emanet niteliğindeki değerlerin alması, saklanması, gönderme ve iadesi.
f) Alacak ve borçların kaydı, takibi ve bunlarla ilgili bütün işlemlerin muhasebeleştirilmesinden
birinci derecede sorumlu olup, Sayıştay' a yönetim dönemi hesabı verir.
Gelir Servisi İşlemleri:
a)Devlet gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini saglayan  iş ve işlemleri yapmak.
b)Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin işlemlerini takip etmek.
c) Vadesinde ödenmeyen kamu alacaklarının takibe alınmasını ve ödeme emrinin tebliğini
sağlamak.
d)Haciz varakalarına ilişkin işlemleri yapmak.
e)Haczedilen mallann satışını yapmak.
f)Mükelleflerce vergi ve diger alacaklara ilişkin işlemleri karşı açılan davalarla ilgili olarak ;dava dosyalarını oluşturmak ve ilgili yargı mercilerine göndermek.
g)Yetki alanındaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek,vergi  kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.
h)Düzeltme ve terkin yolu ile red veya iadesine karar verilen paraları hak sahiplerine nakden  veya mahsuben ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak.
i)Vergilendirmeye ilişkin gerekli kayıt ve defterleri tutmak.
j)Kamu alacağının güvence altma almak için borçlulardan teminat isteme,ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak.