İHALE İLANI
GERCÜŞ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
                      
            Muhtelif Köy Yollarında Bulunan Muhtelif Menfezlerin Çelik Kafesle Kapatılması Yapım İşi (Açık İhale Usulü) ile ihale edilecektir.
 
  1 – İdarenin
 
 
 
a)  Adı
:
GERCÜŞ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
b)  Adresi
:
GERCÜŞ HÜKÜMET KONAĞI 2. KAT GERCÜŞ/BATMAN
c)  Telefon numarası
:
0 488 341 2001
d)  Faks numarası
:
0 488 341 2842
e)  Elektronik posta adresi
:
khgb@gercus.gov.tr
2 –İhale konusu yapım işinin
 
 
 
a)Niteliği, türü ve miktarı
:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde verilen iş kalemlerinin yapılması
 
b) Yapılacağı yer
:
 Muhtelif Köyler
c) işe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren  – 7-  ( Yedi ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi
:
Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren -45 - (Kırkbeş) takvim günüdür.
 
3-İhalenin
 
:
  
a)Yapılacağı Yer
:
Gercüş Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 
b)Tarihi ve Saati
:
29.11.2018 Perşembe - saat 10:45
 
       
4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
d ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11ve 12. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
e ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g ) SGK borcu yoktur (son bir ay içinde alınmış olacak)
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
i ) Vergi borcu yoktur belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
j ) Yer gördü tutanağı
k )
Şahıslar ve şirket yetkilileri için alınmış sabıka kayıt belgesi (son 1 ay içinde almış)
l ) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketler hariç)
 
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1-İş Deneyim Belgeleri:
         İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde kamuda sözleşme bedelinin en az % 50 ‘ı oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin  % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir.
       
4.3.2-İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:
İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel taahhütname ile istenmektedir. İsteklilerin bu taahhütnameyi teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
1 İnşaat Mühendisi
4.3.3-Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
4.3.3.1-İstekli, İşe Başlama tarihinden İtibaren; İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda cinsleri ve sayıları belirtilen makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulunduracağına ilişkin taahhütname verecektir. İsteklinin bu taahhütnameyi teklifi kapsamında sunması gerekir.
a- 1 Adet Greyder
b- 1 Adet Karot Makinesi
c- 1 Adet Kontrol Aracı
 
4.4-Bu ihalede benzer iş olarak İnşaat İşleri ve Sanat Yapıları yapım işi kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik Bölümü İnşaat Mühendisliğidir.
     
5 – İhale dokümanı Gercüş Hükümet Konağı 2. KAT GERCÜŞ/BATMAN adresindeki Gercüş İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhale Dokümanı Bedeli 300,00 TLdir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
6 Teklifler 29.11.2018 Perşembe - saat: 10:45’ a kadar Gercüş Hükümet Konağı 2. KAT GERCÜŞ/BATMAN adresindeki Gercüş İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
 
7 –İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 
8 –İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.
9- Gercüş İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 
 
İlan olunur: 22.11.2018
 
 
Mevlüt  ŞEKERCİ
Kaymakam
Birlik Başkanı