İLAN
GERCÜŞ KAYMAKAMLIĞI
 MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
 
 
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN
Sıra No
Taşınmaz No
Mah/Köyü
Ada
Parsel
Yüzölçümü / Kiraya verilecek Yüzölçümü(m2)
Hazine Payı
Cinsi
İmar Durumu
İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)
Geçici Teminat Miktarı (TL)
İhale Tarihi
Saati
1
72030103696 (73 nolu dükkan)
Bağlarbaşı  Mahallesii               
104
25
1.906,56 m2 /26,00 m2
Tam
Arsa
İmarlı
2.990,00
299,00
22/03/2019
09:00
2
72030103696 (73/A nolu dükkan)
Bağlarbaşı  Mahallesii               
104
25
1.906,56 m2 /38,00 m2
Tam
Arsa
İmarlı
3.600,00
360,00
22/03/2019
09:30
3
72030103696 (73/B nolu dükkan)
Bağlarbaşı  Mahallesii               
104
25
1.906,56 m2 /38,00 m2
Tam
Arsa
İmarlı
3.600,00
360,00
22/03/2019
10:00
4
72030103696 (73/C nolu dükkan)
Bağlarbaşı  Mahallesii               
104
25
1.906,56 m2 /38,00 m2
Tam
Arsa
İmarlı
3.600,00
360,00
22/03/2019
10:30
5
72030103701
(73/D nolu dükkan)
Bağlarbaşı  Mahallesii               
104
31
4.770,88 m2
/38,00m2
Tam
Yol
İmarlı
3.600,00
360,00
22/03/2019
14:00
6
72030103695 (73/E nolu dükkan)
Bağlarbaşı  Mahallesii               
104
24
2.765,50 m2
/ 38,00 m2
Tam
Park
Imarlı
3.600,00
360,00
22/03/2019
14:30
7
72030103695 (73/F nolu dükkan)
Bağlarbaşı  Mahallesii               
104
24
2.765,50 m2
/ 38,00 m2
Tam
Park
Imarlı
3.600,00
360,00
22/03/2019
15:00
8
72030103695 (73/G nolu dükkan)
Bağlarbaşı  Mahallesii               
104
24
2.765,50 m2
/ 100,00 m2
Tam
Park
Imarlı
7.200,00
720,00
22/03/2019
15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerindeki 8 adet dükkanın 5 (beş) yıl süreli kira ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Gercüş Hükümet Konağı Kat:2  adresinde bulunan Gercüş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
  1. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh Belgesi) vermeleri,
  2. Tebligat için Türkiye'de adres gösteren belgeyi vermeleri,
  3. Geçici teminatı yatırmış olduklarına dair belgeyi (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektuplarının limit içi ve süresiz olması ve teyid yazısı ile birlikte ibrazı gerekir), c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) vermeleri,
  4. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,
  5. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.
3-  Kiralama ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gercüş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine  müracaat edilerek bedelsiz olarak görülebilir.
4-Yukarıda belirtilen  taşınmazlar üzerindeki 8 adet dükkanın yukarıda belirtilen ihale bilgileri üzerinden  kira ihalesi yapılacaktır.
5- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Posta ile yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Ancak, postadan doğabilecek gecikmelerden dolayı idare ya da komisyon sorumlu değildir.
 
İLAN OLUNUR