İLAN
GERCÜŞ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
 
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZIN
Sıra No
Taşınmaz No
Mah/Köyü
 Pafta
Ada
Parsel
Yüzölçümü /İrtifak Hakkı Tesis edilecek Yüzölçümü(m2)
Hazine Payı
Cinsi
İmar Durumu
İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL)
Geçici Teminat Miktarı (TL)
İhale Tarihi
Saati
1
72030100823
Pınarbaşı Mahallesi                
M46C17C
166
220
485.273,96 m2 / 485.273,96 m2
Tam
Ham Toprak
İmarsız
52.785,00
15.835,50
28.01.2019
 14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın tamamı üzerinde imar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak projeye dayalı organize hayvancılık/hayvancılık yapılması amacıyla gerçek ve tüzel kişiler lehine 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisi ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 51/g Maddesine göre Pazarlık Usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Gercüş Hükümet Konağı Kat:2  adresinde bulunan Gercüş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
  1. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh Belgesi) vermeleri,
  2. Tebligat için Türkiye'de adres gösteren belgeyi vermeleri,
  3. Geçici teminatı yatırmış olduklarına dair belgeyi (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektuplarının limit içi ve süresiz olması ve teyid yazısı ile birlikte ibrazı gerekir), c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) vermeleri,
  4. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,
  5. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.
3-  İrtifak hakkı tesisi ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gercüş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine müracaat edilerek bedelsiz olarak görülebilir.
4-Yukarıda belirtilen  taşınmazın tamamı üzerinde  irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.
5- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz mal için yatırımcı tarafından öncelikle taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerinin yapılması ve/veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi uygulama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın (fiili kullanım olursa oluşacak irtifak hakkı bedeli alınacaktır) yapılacak olan irtifak hakkı ihalesi sonucunda kararlaştırılacak irtifak hakkı bedelinin %20’ si oranındaki bedel karşılığında 1 (bir) yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması ve İdare tarafından uygun görülmesi halinde bedeli karşılığında toplam 4 (dört) yıla kadar uzatılabilir. Sürenin uzatılması halinde ikinci ve müteakip yıl ön izin bedelleri, bir önceki ön izin bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan ÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle belirlenecektir.
7-Posta ile yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Ancak, postadan doğabilecek gecikmelerden dolayı idare ya da komisyon sorumlu değildir.
 
İLAN OLUNUR